ПП „Републиканци за България“: Приоритетите ни в секторите здравеопазване и земеделие

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Оптимизиране на ваксинационния план

Епидемията от Ковид-19 може да бъде преодоляна само чрез достигането до масов имунитет на населението. Това може да бъде постигнато след добре организирана информационна кампания и ваксиниране на достатъчен брой хора в кратък период от време. Ваксините трябва да бъдат насочени приоритетно към най-рисковите групи, като бъдат поставяни след информиран избор. Предвиждаме да оптимизираме ваксинационния план, като хората над 65-годишна възраст и хронично болните лица трябва да бъдат ваксинирани преди останалите.

Премахване на монопола на Здравната каса

Наличието на монополна осигурителна каса с определени лимити за болниците на практика върна бюджетното финансиране в сектора. Задължението на касата да сключва договори с всички лечебни заведения получили регистрация доведе до наличието на рекорден брой болници и разпиляване на ресурс. Разплащането става за брой преминали пациенти по клинични пътеки, в които не фигурира остойностяване на труда, оценка на качеството и анализ на ефективността на предоставените здравни услуги.

Въвеждането на конкурентни осигурителни фондове трябва да стане след остойностяване на всички предлагани здравни услуги, което ще даде възможност за реална оценка на необходимите финансови средства за системата. Наличието на няколко здравноосигурителни фонда ще доведе до конкуренция между тях, чрез предлагането на различни пакети и нива на за-плащане. Това ще даде възможност на гражданите да участват и влияят на здравната система чрез избора си и ще увеличи контрола върху разходваните средства.

Нов модел на заплащане на медицинския труд

Необходимо е създаването на индикативни стандарти и нива за заплащане на медицинския труд, гарантиращо адекватно възнаграждение за лекари, специалисти по здравни грижи и всички други участници в лечебния процес. Един от основните проблеми е голямото редуциране на броя на специалистите по здравни грижи. Проблем е и високата им средна възраст – около 55 години. Липсват правила за определяне на заплащането, а възможностите за допълнително обучение и кариерно израстване са ограничени. По отношение на лекарите системата е осигурена, но за сметка на заетите в болничната помощ, броят на лекарите по дентална медицина и фармацевтите е голям спрямо средното равнище в ЕС. Броят на общо практикуващите лекари е почти два пъти под средния за ЕС. Трайна е тенденцията за намаляване на броя на заетите в недофинансираните специалности. Налице са големи диспропорции в заплащането както между различните специалности, така и между участниците в един и същ лечебен процес. Необходими са нови стандарти и нива на заплащане за всички участници в лечебния процес.

Равен достъп до качествено здравеопазване

Необходимо е редуциране на директните плащания в системата на здравеопазването. Към днешна дата те достигат 50%, което ни поставя на първо място в Европейския съюз. НЗОК плаща за определен пакет дейности, който не об-хваща всички услуги, лекарства и консумативи, необходими за лечебния процес. Този факт, както и регионалните диспропорции в предлагането на здравни грижи е причина за нарушаване на основните принципи за солидарност и еднакъв достъп до качествено здравеопазване. Хора с ниски доходи, жители на отдалечените малки населени места, етнически групи, пациенти, страдащи от хронични заболявания, както и възрастни хора във висок риск от обедняване са поставени в неравностойно положение и на практика са изключени от здравната система. Тази тенденция се усилва и от високия процент здравно неосигурени пациенти.

Приоритетно инвестиране в системата за спешна помощ Предвиждаме отделянето на значителни средства за подпомагането на спешната помощ. С тях планираме изграждането на нови и реновирането на съществуващите спешни центрове, закупуването на високопроходими линейки и медицински хеликоптери, които ще подобрят обслужването на хората от отдалечените и труднодостъпните райони на страната. Вследствие на мярката ще подобрим значително медицинското обслужване и достъпът до висококвалифицирана специализирана помощ на стотици хиляди български граждани.

Въвеждане на електронно здравеопазване

Чрез въвеждането на електронното здравеопазване значително ще бъдат подобрени качеството и ефективността на медицинското обслужване у нас. Електронните здравна карта, досие и рецепта ще улеснят достъпът до здравни грижи, ще намалят цената на здравеопазването и ще улеснят контролната дейност на здравните власти и фондове. Прозрачността на системата ще осигури по-ясен и изчерпателен поглед върху сектора.

Повече средства за промоция на здравето и профилактика на болестите Предвиждаме извършването на целенасочени инвестиции и заделянето на обществен ресурс в посока промоция на здравето и профилактика на болестите. Необходими са всеобхватни национални програми и политики за ограничаване на заболеваемостта и смъртността от социално значими заболявания, свързани с поведенческите фактори на риска (тютюнопушене, нездравословно хранене, злоупотреба с алкохол, ниска двигателна активност и др.) и факторите на риска в околната среда. Усилията в посока профилактика на хроничните заболявания водят до ранна диагностика и лечение в етапите преди необходимостта от скъпи болнични грижи. Резултатът от тези мерки ще доведе до намаляване на заболеваемостта и увеличаване на продължителността и качеството на живота. Предвиждаме постепенно увеличаване на средствата за профилактични дейности за деца и възрастни в денталната помощ. Профилактиката на хроничните заболявания би редуцирала натиска върху осигурителните фондове и здравната система.

ЗЕМЕДЕЛИЕ

Повишаване на благосъстоянието на земеделските производители Програмата на ПП „Републиканци за България“ предвижда бърз растеж на до¬ходите на земеделските производители. Въвеждането на поредица от об¬учения и иновации, късата верига на доставки, намаляването на административната тежест, въвеждането на нови схеми за качество и по- ефективното използване на финансовите ресурси ще доведе до бързо и устойчиво повишаване на тяхното благосъстояние.

За повече БГ храни в публичния сектор

Към днешна дата голяма част от храните в публичния сектор са доставяни от производители от чужбина. Ние възнамеряваме да променим това. Смятаме, че публичният сектор трябва да се превърне в пазар и основен канал за реализация на български храни. Ще го направим чрез въвеждане на законови мерки, които защитават здравето на потребителите и нацията.

За иновативно земеделие и подготвени земеделци

Устойчивостта на българското земеделие е в пряка зависимост от преноса на знания от науката към практиката. България разполага със селскостопанска академия, в чийто състав са включени повече от 20 специализирани научни института, както и с четири отделни аграрни университета. Необходимо е те да бъдат мобилизирани в помощ на селскостопанските производители, като подпомогнат навлизането на иновации и осигурят обучения за фермерите. Предвиждаме отпускането на значителни финансови средства за приложни научни разработки.

Стимулиране на късата верига на доставки

Към настоящия момент се изразходват 15 калории енергия, за да се сервира 1 калория храна на масата. 4 от тези калории се дължат на транспортирането. Късата верига на доставка спестява до 25% от вредните емисии, генерирани от транспорта. Тя осигурява по-висока изкупна цена на производителя, стимулира местното производство и намалява броя на посредниците по веригата производител-магазин. Ще работим за сдружаване на земеделците в регионални групи и организации на производителите, които са задължителен елемент за реализирането на тази идея.

Децентрализация и дигитализация на административните услуги Към днешна дата селскостопанските производители отделят един месец в годината за попълване на документи, заявления, регистрации и други административни услуги в различни областни и държавни структури. Вследствие на усложнения административен процес, достъпът до средствата за подпомагане е бавен и труден. Необходимо е услугите да бъдат децентрализирани и дигитализирани. Ще оптимизираме администрацията и ще съкратим сроковете за обработка на проектните предложения.

Въвеждане на нови зелени практики за опазването на околната среда и водите

Действията, предвидени за опазване, устойчиво използване и възстановяване на природата, ще доведат до икономически ползи за местните общности и ще създадат сигурни работни места и растеж. Необходимо е в селскостопанското производство да бъдат внедрени технологии и добри практики, които щадят природата и гарантират опазването на човешкото здраве и биологичното разнообразие.

Нов подход за превенция, защита и управление на рисковете в земеделието

Създаваме механизъм за превенция, защита и управление на рисковете в растениевъдството, животновъдството и горския сектор. Той ще осигури мерки за справяне с кризи, пазарни смущения, пандемии и бедствия, като гарантира бързо и справедливо обезщетение за производителите.

Приоритетно подпомагане на малките семейни стопанства

Семейните земеделски стопанства са гръбнакът на европейското земеделие. Ще работим за тяхното подпомагане и събирането им в организации на производителите и ще предвидим механизми за лесен достъп до целево финансиране.

Опазване на общественото здраве чрез затваряне на фермите за норки

Ще работим за затваряне на фермите за норки, тъй като, ако се направи анализ относно вредите, които нанасят върху човешкото здраве, то е обосновано тази дейност да бъде ограничена от закона. Предвиждаме също така да бъде предвиден гратисен период, в който фирмите осъществяващи управление на ферми за норки, да имат възможност да се преориентират към друга икономическа дейност.

/Платена публикация/

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

Hits: 48

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.