„МИГ Исперих” приключва 2020 г. с подадени 16 и приключени 4 проекта

Сдружение „МИГ Исперих“ приключва 2020 г. с 16 подадени проекта към Стратегията за Водено от общностите местно развитие. Одобрени от „МИГ Исперих“ за финансиране са:

– 11 проекта по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, с общ размер на безвъзмездната финансова помощ  503 831,00 лв.;

– 3 проекта по мярка 7.4 „Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, свързаната с тях инфраструктура“, с общ размер на безвъзмездната финансова помощ 787 900,00 лв.;

– 2 проекта по Мярка ОПРЧР 1 „Развитие на предприемачеството, с общ размер на безвъзмездната финансова помощ 97 866,00 лв.

Реклама:


Успешно приключени са финансираните 4 проекта по Мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“ с общ размер на безвъзмездната финансова помощ 1 098 950,00 лв.

Стратегията за Водено от общностите местно развитие се изпълнява по Споразумение № РД50-186/29.11.2016 г.с подкрепата на:

  • Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.;
  • Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.
  • Европейския социален фонд (ЕСФ) чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *