Интегрирани проекти по две европрограми за 1 700 000 лева започват в общините Исперих и Самуил

В началото на месец март двете Лудогорски общини започнаха изпълнението на проекти за социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование.

Те целят повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и за трайната интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите, чрез реализация на комплексни мерки и прилагане на интегриран подход. Финансовата подкрепа се предоставя от ОП „Развитие на човешките ресурси”, която е определена за водеща програма, и от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”. Общият бюджет на двата проекта надхвърля 1,7 млн. лева, изцяло безвъзмездна помощ, съобщиха от Областния информационен център в Разград.

Проектните дейности по ОПРЧР предвиждат: активиране на икономически неактивни граждани и мотивиране за активно поведение на пазара на труда; включване в заетост на лица от целевите групи; подобряване достъпа до социални и здравни услуги; развитие на местните общности и насърчаване на гражданското участие; изграждане на капацитет за създаване на среда, благоприятстваща интеграцията на маргинализирани ромски общности.

По ОП НОИР са включени дейности във всички учебни заведения на територията на двете общини, а именно: допълнително часове по български език за обучаемите, за които българският език не е майчин; допълнителни занимания със застрашени от отпадане  ученици от етническите малцинства; подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в гимназиален етап и за успешно завършване на средно образование; насърчаване участието на родителите в образователния процес; работа с родителите от етническите малцинства, които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на учебни занятия; работа с родители за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието; преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност.

Проектът в община Исперих ще се изпълнява в продължение на 21 месеца, в партньорство със Сдружение „Асоциация Интегро” – Разград, Професионална гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух” и Детска градина „Слънце” – Исперих. Общата стойност на безвъзмездната помощ е 889 979,56 лева, от които 499 991,42 лева са по ОПРЧР, а 389 988,14 лева по ОПНОИР. 44 лица в неравностойно положение на пазара на труда от целевата група да бъдат наети по трудово правоотношение за срок от 12 месеца към Общинска администрация – Исперих. Те ще бъдат ангажирани по обслужване на общинските сгради, пътища и улици, обществените зелени площи, паркове и площади, уличното осветление, гробищните паркове и стадионите.

Проектът в община Самуил е с продължителност 16 месеца и се изпълнява в партньорство с Общинско предприятие „Самуил-2011”, Сдружение „Център за съзидателно правосъдие”, Детските градини „Кокиче” – Самуил и „Радост” – Владимировци, ОУ „Св. Климент“ –  Охридски” с. Желязковец, ОУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Хърсово, ОУ „Христо Ботев” с. Владимировци, СУ „Св. св. Кирил и Методий”  с. Самуил. Общата стойност на безвъзмездната помощ е 849 480,69 лева, от които 491 710,15 лева са по ОПРЧР, а 357 770,54 лева по ОПНОИР. 30 безработни, от които половината роми, ще бъдат назначени за 12 месеца на трудов договор в Общинското предприятие „Самуил-2011” за изпълнение на комунални дейности, сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и изграждане на алеи, улици, площади и паркове на териториите за обществено ползване в и извън населените места на общината.

Асоциирани партньори при изпълнението на дейностите по двата проекта са Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане, Министерството на образованието и науката и Регионалната здравна инспекция – Разград.

/e-Razgrad/

Hits: 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.