В Разградско няма безлюдни населени места, но областта е една от малкото в страната, в които повечето хора живеят в селата

Отдел „Статистически изследвания – Разград“ към Националния статистически институт оповести подробни данни от миналогодишното преброяване на  населението и жилищния фонд в България.

Населението на област Разград към 7 септември 2021 г. е 103 223 души, което представлява 1.6% от населението на страната и нарежда областта на 23-то място по брой на населението – непосредствено след област Ямбол (109 693) и пред област Габрово (98 387). От общия брой на населението 53 496 (51.8%) са жени и 49 727 (48.2%) са мъже, или на 1000 жени се падат 930 мъже.

В периода между последните две преброявания населението на областта е намаляло с 21 967 души, или 17.5%. Факторите, които оказват влияние върху броя на населението, са естественото движение (раждания и умирания) и миграцията. Намалението на населението в резултат на отрицателния естествен прираст е -11 хил., или 49.8% от общото намаление. Естественият прираст за всички години от периода между преброяванията през 2011 и 2021 г. е отрицателен, като най-голямо е намалението на броя на населението през 2021 година (-1885 души). На миграцията (вътрешна и външна) се дължат 50.2% от намалението на населението между последните две преброявания.

 

Териториално разпределение на населението

Към 7 септември 2021 г. населението на област Разград живее в 103 населени места в 7 общини. Най-много населени места има община Исперих – 24, а най-малко община Цар Калоян – само 3. От общия брой населени места градовете са 6, а селата 97. В градовете живеят 49 404 души, или 47.9%, а в селата – 53 819 души, или 52.1% от населението. Област Разград е една от малкото области в страната, в която преобладава населението в селата.

В периода между двете последни преброявания населението в градовете е намаляло с 9.9 хил., или с 16.7%, а в селата с 12.0 хил. (18.3%).

Най-голямото населено място в областта е Разград с население 29 107 души, или 28.2% от населението на областта. За 10 години областният град е намалял с 4773 души (14.1%). Най-малкото населено място е с. Кара Михал с население 44 души. От селата най-голямо е Ясеновец с население 2 315 лица.

В област Разград няма безлюдни населени места. Най-голям е броят на населените места с население от 200 до 499 души – 49. 81.6% са с население до 999 души и в тях живее 32.0% от общото население на областта.

Разпределение на населените места в област Разград според броя на населението им към 7 септември 2021 година

Размер на населеното място           Населени места (брой)         Население (брой)

1 – 199                                                               11                                               1 397

200 – 499                                                          49                                              15 278

500 – 999                                                          24                                              16 407

1000 – 1999                                                      12                                              18 233

2000 – 4999                                                      4                                                  9 522

5000 – 9999                                                      2                                                13 279

10000 – 19999                                                 –                                                     –

20000 – 49999                                                                                                    29 107

Общо  103                                                                                                         103 223

Най-голяма по брой население е община Разград с 43 658 души, което е 42.3% от населението на областта, а най-малка е община Цар Калоян – 4569 души (4.4%). Между двете последни преброявания населението във всички общини е намаляло. Най-голямо е намалението в Цар Калоян (26.2%), Завет (24.0%) и Кубрат (22.5%). Гъстотата на населението по общини варира от 23.5 души на кв. км за община Самуил до 66.9 души на кв. км в община Разград.

 

Възрастова структура

Продължава процесът на демографско остаряване, изразяващ се в намаляване на абсолютния брой и относителния дял на населението под 15 години и увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години.

Делът на населението над 65  навършени години се е увеличил от 17.6% през 2011 г. на 24.4% през 2021 година. В същото време през 2011 г. лицата под 15 годишна възраст са били 13.8% от населението на областта. През 2021 г. техният дял намалява до 13.0%.

Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 28.1%, а на мъжете – 20.3%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Към 7 септември 2021 г. населението на област Разград на 65 и повече навършени години е 25 135 души, или 24.4% от населението на областта. Спрямо предходното преброяване населението в тази възрастова група се увеличава със 3131, или с 14.2%.

Населението във възрастовата група 15-64 навършени години е 64 695 души, или 62.7%. Спрямо 2011 намалява с 21 184, или с 24.7%.

Населението във възрастовата група до 14 навършени години е 13 393, или 13.0%. Спрямо 2011 г. намалява с 3 914, или 22.6%.

Делът на най-възрастното население е най-висок в община Кубрат (28.3%), а най-нисък – в община Лозница (22.6%).

Най-висок е делът на младото население в община Исперих (14.1%), а най-нисък в община Цар Калоян – 10.9%.

Делът на населението в активна възраст (15–64 навършени години) е най-висок в община Лозница (65.2%), а най-нисък в община Кубрат (59.8%).

Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, в и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране . За 2021 г. тези граници са от 16 до навършването на 61 години и 8 месеца за жените и 64 години и 4 месеца за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст към 7 септември 2021 г. в област Разград е 60 345 души, или 58.5% от населението в областта. Спрямо 2011 г. трудоспособното население намалява със 17 511 души, или с 22.5%. Мъжете са 31 850, а жените – 28 495.

Населението над трудоспособна възраст е 28 576 души, или 27.7%, а под трудоспособна възраст – 14 302 души, или 13.9% от населението на областта.

 

Гражданство

Гражданството се определя като специфична правна връзка между едно лице и неговата държава, придобито по рождение или чрез натурализация, независимо дали това е станало посредством декларация, по избор, брак, или друг начин, в съответствие с националното законодателство.

Към 7 септември 2021 г. 99.5% от населението на област Разград е с българско гражданство. От тях 1.0% са с двойно гражданство – българско и друго.

Към 7 септември 2021 г. тук пребивават постоянно 479 лица с чуждо гражданство и те представляват 0.5% от населението на областта.

 

Страна на раждане

Страната на раждане се определя като мястото, където е обичайното местоживеене на майката към момента на раждане, или, ако не е известно, мястото, където се е извършило раждането.

Към 7 септември 2021 г. 98.3% от лицата са родени на територията на България. В страна от Европейския съюз са родени 0.7%, а в трета държава – 0.9% от населението на областта.

Националният статистически институт ще оповестява поетапно резултатите от преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 година. Графикът за публикуване на данните може да бъдат видени в календара за публикуване на данните на Националния статистически институт (nsi.bg). Основни данни от преброяването ще бъдат публикувани в Информационна система ИНФОСТАТ, както и ще бъдат предоставяни по заявки на потребители в съответствие със Списъка на стандартните статистически показатели и Правилника за предоставяне на статистически продукти и услуги.

/e-Razgrad/

Hits: 0

One Reply to “В Разградско няма безлюдни населени места, но областта е една от малкото в страната, в които повечето хора живеят в селата”

  1. не коректни данни, при преброяването 09.21 г. населението на града е било 28931 а не 29107 не го увеличавайте

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.