Разбитите семейства и липсата на родителски контрол влияят върху ръста и динамиката на противообществените прояви, извършени от деца

Общо 32 деца получиха помощ и подкрепа от МКБППМН – Кубрат за първото полугодие

Виж повече Разбитите семейства и липсата на родителски контрол влияят върху ръста и динамиката на противообществените прояви, извършени от деца