На 2 юли – финална пресконференция за проекта „Паркоустрояване на зелените площи в жк „Орел“

Проект „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел“, град Разград“ АДБФП BG16RFOP001-1.023-0001-C02 ПО ОПРР 2014-2020, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕС ЧРЕЗ ЕФРР Бенефициент: Община Разград   Община…

Виж повече На 2 юли – финална пресконференция за проекта „Паркоустрояване на зелените площи в жк „Орел“