УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

СЪГЛАСНО ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ВЪРХУ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

От „Сортови семена“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.Разград, ул.“Кирил и Методий“ № 8, представалявано от Мариела Йорданова

Адрес: 7200, гр. Разград, област Разград, ул.“Кирил и Методий“ № 8

тел: 0899 935 105, e-mail: select_seeds@abv.bg

Управител на фирмата възложител: Мариела Георгиева Йорданова

Реклама:

Лице за контакт: Мариела Георгиева Йорданова

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че фирмата има следното инвестиционно намерение:

“Инвестиция в изграждане и оборудване на животновъдна ферма и модернизация на стопанство“ Проектно предложение BG06RDNP001-4.012 – Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Проектът ще бъде изпълнен в Семепроизводна база – Кубрат, Русенско шосе № 1.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Кубрат, или в РИОСВ – Русе, “Придунавски булевард”, № 20,  п.код 7000.

Инвестиционният проект ще се изпълни на територията на Семепроизводна база гр. Кубрат, ул. Русенско шосе № 1, собственост на дружеството, съставляващ имот с идентификатор 40422.100.795.

Срок на изпълнение: 24 месеца след подписване на административен договор с  ДФ “Земеделие“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.