Социалната политика като гарант на условията за равнопоставеност на хората с увреждания


Социалната интеграция на неравностойните групи на трудовия пазар е един от най-съществените проблеми в България в настоящия период. Той придобива все по-големи мащаби и повлича все повече хора. Неговото пренебрегване и омаловажаване води до възникване на безброй други проблеми – бедност, покачване на социалното напрежение, множество конфликти. Всичко това оказва негативно влияние и върху демографските процеси в страната и задържа нейното развитие.
Нужни са много усилия и адекватни мерки, за да бъде овладян и максимално ограничен проблема.
Всяко добре функциониращо общество е загрижено социалната политика да гарантира условията за равнопоставеност на хората с увреждания. В преходния период на демократизиране у нас политическият дебат за неравенството и бедността с още по-голяма сила важи за тази маргинализирана група от хора. Според приетите Стандартни правила за равнопоставеност и равни възможности за хората с увреждания – Резолюция на ООН от 1993 година, „Държавата е задължена и носи отговорност да приеме принципа, че на хората с увреждания трябва да се даде възможност да упражняват човешките си права и по-специално в областта на трудовата заетост, активно да поддържа включването на хората с увреждания на пазара на труда. Тази активна политика трябва да се проявява чрез различни мерки като професионално обучение и схеми за стимулиране на професионалната ориентация, да насърчава частното предприемачество така, че то да отчита проблемите на инвалидността във всички аспекти на своята дейност. Държавите трябва да разработват програми за проектиране и адаптиране на работни места и помещения така, че да са достъпни за хора с увреждания, и да насърчават работодателите да правят подходящи приспособления за нормалния бит на хората с увреждания.“
Нашата страна все още се намира в началото на този път, но началото е поставено.

Статията е изготвена и публикувана по договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-2.005-0093 -С01 – „Подобряване на достъпа до заетост и насърчаване на социалното включване на уязвими групи в община Цар Калоян“, бенефициент община Цар Калоян, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Коментари


Име*:
Мнение*:
Редакцията не носи отговорност за съдържанието на коментарите.
Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.