ПП „Републиканци за България“: Приоритетите ни в секторите демография и религия и енергетика и подземни богатства

ДЕМОГРАФИЯ И РЕЛИГИЯ

Най-важната институция в българското общество е семейството Семейството е в основата на обществените отношения, материализирани чрез брака между мъж и жена, семейното възпитание и грижата за децата.

Hue смятаме, че семейният модел трябва да бъде преосмислен и да залегне в основата на изграждането на новия национален облик на българското общество.

Ежегодно стимулиране на социално слаби и многодетни семейства Предвиждаме раздаването на ваучери за закупуването на дрехи, учебни пособия и учебници в началото на всяка учебна година. Същата подкрепа ще осигурим и за децата, които посещават детска градина.

Удвояване на броя инвитро процедури, финансирани от държавата При наличието на 200 000 двойки с доказани репродуктивни проблеми смятаме, че е необходимо държавата да се ангажира още по-активно с подпомагането на асистираната репродукция, като поеме финансирането и на всички необходими съпътстващи процедури.

Прецизиране и контрол на социалната дейност с сферата на приемните семейства

Обществена тайна е, че приемните семейства нямат интерес от осиновяване на децата, които са им поверени, тъй като това ги лишава от средства. Същевременно дете, отгледано от приемно семейство, след навършване на пълнолетие е изправено пред предизвикателството да се справя само с живота си, което при ранно осиновяване и осигуряване от истинско семейство ще бъде избегнато и ще му бъде осигурена по-добра перспектива за развитие.

Създаване на предпоставки за трайно заселване у нас на българи от чужбина При наличието на все повече обезлюдени територии държавата трябва да приложи юридически и икономически мерки, които да стимулират заселването на българи както от традиционните общности, така и на българи второ и трето поколение от новата емиграция – чрез данъчни облекчения, субсидии и ускорена процедура за българско гражданство.

Въвеждане на предмета „Религия“ като редовна дисциплина в българските училища

Досегашното изучаване на предмета като избираема дисциплина не дава необходимите резултати за духовното израстване на младите поколения. Смятаме че по този начин можем да изградим общество, възпитано в здрави духовни и нравствени ценности, които са основополагащи и за националната ни идентичност. Чрез този предмет целим не проповядване на религията в училище, а инкорпориране на нейните ценности в светска форма във възпитанието на подрастващите. Предвид честата свръхнатовареност на учениците редовната дисциплина „Религия“ трябва да стимулира получаването на знания, а не оценки.

Въвеждане на института на военното духовенство (капеланите в армията) България е единствената страна – член на НАТО, която няма военно свещенство, а служещите в армията, особено участващите в бойни мисии, имат нужда от духовна подкрепа. Ето защо смятаме за наложително да се възстанови съществувалата до 1945 г. традиция на военното духовенство, което дава контролиран достъп до армията на представители на трите монотеистични религии – християнство, ислям и юдаизъм.

Работещ държавен контрол върху финансирането на вероизповеданията и спазването на тяхната нормативна база

Необходими са законодателни промени по посока на приемането на ясен регламент за субсидиране на изповеданията и въвеждане на държавен контрол върху спазването на тяхната собствена нормативна база (устави).

Изработване на национална стратегия за пълноценна интеграция на ромската общност

Въпреки многобройните проекти с финансиране от чужбина, включително и десетилетието на „Ромското включване“ (2005-2015 г.) един от съществените етно-социални проблеми в България все още не намира своето решение. По-голямата част от ромските общности продължават да живеят в гета и да са на последното стъпало на социалната стълбица на обществото. Ето защо е необходим цялостен подход за интегрирането на тази общност, но не чрез социално подпомагане, а чрез създаване на предпоставки за социално израстване: задължителни ограмотителни и образователни курсове за възрастни; задължително основно и средно образование за учениците; по-степенно преодоляване на пространствената сегрегация чрез подобряване на жизнената среда в ромските махали и др.

ЕНЕРГЕТИКА И ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

Изготвяне на нова Енергийна стратегия в интерес на България и българските потребители

Устойчивото развитие на българската енергетика е функция от политиките, които се залагат в енергийната стратегия на държавата, и мерките, които се реализират в изпълнение на тези политики. Тя следва да гарантира откритото управление на сектора и извършването на необходимите реформи, да доведе до съкращаване на вредните емисии и до привличането на нови инвестиции.

Осигуряване на нови източници на доставки на природен газ и ядрено гориво Диверсификацията води до по-ниски цени на енергията за българските потребители, сигурност на доставките и развитие на конкурентна икономика. Тя е причината за значителното намаляване на цената на руския природен газ за България. Усилията трябва да продължат и по отношение на доставките на ядрено гориво от нови източници.

Развитие на ядрената енергетика и възобновяемите енергийни източници Предизвикателствата пред Зелената сделка изискват наличието на все повече източници на енергия с нулеви вредни емисии. Такива качества притежават ядрената енергетика и възобновяемите енергийни източници. В тази връзка фаворизирането на един от видовете енергия може да доведе до дисбаланс и нарушение в сигурността на енергийните доставки. Това изисква балансиране на генериращите мощности като взаимно допълващи се.

Реализация на нови хидроенергийни проекти по реките Дунав и Арда Предвиждаме изграждането на хидроенергийните комплекси Никопол-Турномагурели и Силистра-Калараш съвместно с Република Румъния, както и на каскадата Горна Арда. Реализацията на тези проекти ще допринесе за повишаването на енергийната сигурност на страната, ще осигури устойчивостта на корабоплаването по р. Дунав до Централна и Западна Европа и ще създаде много нови работни места и устойчиво развитие на съответните региони. Проектите ще подпомогнат значително страната ни по пътя за постигането на целите, поставени от Зелената сделка.

Газификация на Северозападна България и Източните Родопи

Балкански поток преминава през много български общини, но в плановете на Булгартрансгаз не е предвидена тяхната газификация. Затова предвиждаме да изградим газопроводни отклонения към заинтересуваните общини в Северозападна България, Източните Родопи и др. Достъпът до природен газ на конкурентни цени е стимул за развитие на икономиката, за създаването на нови работни места и по-високи доходи за населението.

Собствеността на общоразпространените подземни богатства трябва да бъде върната на собствениците на земята

Общоразпространените подземни богатства включват основните строителни материали като камък, чакъл, пясък, глина и други ресурси, които по дефиниция не могат да бъдат изключителна държавна собственост. До 1947 г. тези ресурси са били собственост на притежателя на земята, когато са национализирани. След 1989 г. и проведената реституция собствеността върху общоразпространените подземни богатства не е върната. Възстановяването на тази несправедливост ще повиши благосъстоянието на собствениците на земи и гори и ще даде нови възможности за развитие на регионите.

Реформа в сектора на подземните богатства и оптимизиране на регулаторните режими

Процедурите за предоставяне на права за проучване и добив на подземни богатства са изключително тежки, не съответстват на добрите практики в ЕС и са натоварени с огромен корупционен потенциал. Забавянето на преписките се проточва неоправдано дълго време и често продължава с години. Предлагаме въвеждане на съвременни практики в съзвучие с европейските норми и правила. Децентрализация на контрола по реализация на инвестиционните проекти в сектора на подземните богатства и целенасочени мерки за привличане на инвеститори в сектора.

/Платена публикация/

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

Hits: 52

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.