Окръжният съд отчете срочно и качествено правораздаване през пандемичната 2020 година

Председателят на Окръжен съд – Разград Лазар Мичев днес представи резюме на годишния доклад за работата на съда, както и на районните съдилища в Разград, Исперих и Кубрат през 2020 година.

Това се случи пред Общото събрание на съдиите, на което присъстваха и председателите на РС – Разград, съдия Нели Генчева и на РС – Кубрат, съдия Албена Великова.

Чрез видеоконферентна връзка гост на отчета бе председателят на Апелативен съд – Варна, съдия Ванухи Аракелян, съобщиха от пресслужбата на Окръжния съд.

„Поздравявам Ви за изминалата 2020 г., защото в години на изпитание човек показва онова което носи в себе си. Окръжен съд – Разград и колегите от района са едни от  стожерите на Апелативен район – Варна“, каза в своето приветствие съдия Аракелян.

Реклама:


Тя акцентира на факта, че въпреки нетипичната година Окръжен съд – Разград отчита много добри постижения по няколко водещи показатели за бързо и качествено правосъдие.

Много висок е процентът на делата, постановени в законоустановените срокове. Впечатление прави и високото качество на постановените актове. През отчетната година няма нито една жалба за бавност. Не на последно място, абсолютно всички дела, които са отложени в Окръжен съд – Разград поради пандемичната обстановка, са приключени на 100% в рамките на календарната година с постановени съдебни актове.

Освен напрежението и многото неизвестни породени от пандемията от Ковид-19, съдилищата в Разградски съдебен район се изправиха и пред сериозно технологично изпитание – внедряването на Единната информационна система в съдилищата /ЕИСС/.

Въпреки предизвикателствата успяха да гарантират достъпа на гражданите до правосъдие. Чрез използване на новите технологии бе осигурена възможност за провеждане на видеоконферентни връзки и дистанционно подаване на съдебни книжа. За улеснение на гражданите на сайта на всеки съд в съдебния район бе публикувана информация за предоставяните електронни услуги.

За осигуряване на качествено и срочно правораздаване, ръководствата на съдебните институции приоритетно спазваха въведените в страната противоепидемични мерки за предпазване от коронавирусна инфекция както работещите съдии и съдебни служители, така и гражданите.

В годишния отчетен доклад за дейността на РОС статистиката сочи, че са постъпили 828 дела, с 21 по-малко в сравнение с 2019 г, когато техният брой е 849 и при 888  през 2018 г. Несвършените от предходен период дела в началото на 2020 г. са 114, при 124 през 2019 г. и 108 – през 2018 г.

Така през 2020 г. общо за разглеждане са 942 дела при 973 през 2019 г. и при 996 през 2018 г.

По отношение на свършените дела през 2020 г. общо са приключили 809, при 860 през 2019 г. и при 872 през 2018 г.

През изминалата година са постъпили общо 395 бр. наказателни дела. Несвършените от предходния период дела са 30. Така общо за разглеждане са били 425 наказателни дела.

По показателя срочност при изготвяне на съдебните актове по наказателни дела следва да се отбележи, че всички са 100% постановени в законоустановения двумесечен срок.

През 2020 година са постъпили общо 433 граждански и търговски дела. Останали несвършени от предходната година са 84 дела. Така общо в отделението са разгледани 517.

Общо свършилите дела в отделението през отчетната година са 415. Много висок е процентът – 98,11%, на постановените в срок актове по граждански дела. И тук качеството на съдебните актове е на много високо ниво, твърдение, което се подкрепя от малкото на брой отменени актове.

Беше отчетена и много добрата работа на районните съдилища в Разград, Исперих и Кубрат, които вложиха професионализъм, опит, сърце и постоянство при осъществяване на дейността си през изминалата 2020 г.

/e-Razgrad/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *