Двудневен празник на отворените пространства в Исперих – поканата е на Местната инициативна група

Местната инициативна група – Исперих организира на 21 и 22 май двудневен празник „Исперих – отворени пространства”.

В понеделник от 9,30 ч. в заседателната зала на Община Исперих ще се проведе тематичен форум „Иновации в селски район – приложими модели за територията на МИГ-Исперих, обмен на идеи, добри практики”. На събитието ще бъдат представени приложими модели на социални иновации и иновации в земеделието – дигитални приложения за зърнено-житни и овощни култури и споделяне на опит и добри практики, свързани с иновации.

Във вторник от 15,30 ч. на площада пред читалище „Съзнание” е традиционният празник на открито. Ще има забавни игри и веселие, много песни и танци, рисунки, специални ефекти, лотария и изненади за всички, които се включат в празника. В музикалната програма ще участват малки и големи изпълнители от читалище „Съзнание”, както и ученици, които са представители на Музикалната школа от Разград, ще има и група за атракции от Русе.

Събитията от „Исперих – отворени пространства” се организират по Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на Община Исперих 2014-2020. Стратегията се изпълнява от СНЦ „МИГ-Исперих” по Споразумение №РД50-186/29.112016 г. с Управляващите органи на ПРСР, на ОПИК и на ОПРЧР за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегия за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020. В рамките на Стратегията ще бъдат финансирани проекти на Община Исперих, на представителите на местния бизнес и нестопанския сектор. Изпълнението на Стратегията предвижда и дейности за популяризиране, публичност и информиране на местната общност.

Реклама:


Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ – Исперих се реализира с подкрепата на: Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020; Европейски фонд за регионално развитие чрез ОП „Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020, приоритетна ос 1”Технологично развитие и иновации” и приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растежа на малки и средни предприятия”; Европейски социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси”2014-2020 приоритетна ос 1 и 2.

/Платена публикация/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *